วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม) ม.2

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหาด้วย Scratch

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสาร

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ