เทคโนโลยีการออกแบบ ม.1

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว21104                วิชา เทคโนโลยีการออกแบบ         กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 เวลา 20  ชั่วโมง              จำนวน 0.5  หน่วยกิต           ภาคเรียนที่ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

 โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว21104)     วิชา เทคโนโลยีการออกแบบ

 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1        เวลาเรียน 20 ชั่วโมง       จำนวน 0.5   หน่วยกิต     ภาคเรียนที่  2