คำถามท้ายหน่วยที่ 2 

คำชี้แจง : ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ 1 ประเภท หรือวิธีการ 1 วิธี ที่สนใจ จากนั้นสืบค้นการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือวิธีการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประเด็นต่อไปนี้

1.เทคโนโลยี (สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ) ที่เปลี่ยนแปลงตามลำดับ

                     2.ลักษณะหรือการทำงาน จุดเด่น จุดด้อย ของเทคโนโลยี

3.สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น แผนภาพ พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูล :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.