คำถามท้ายหน่วยที่ 3 

เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

คำชี้แจง : พิจารณาแยกแยะองค์ประกอบระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ และอธิบายความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบในระบบทางเทคโนโลยี 

ระบบทางเทคโนโลยีของ เครื่องปั่นน้ำผลไม้

ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบในระบบเทคโนโลยี (เริ่มตั้งแต่สิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบจนครบองค์ประกอบ)

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.