คำถามท้ายหน่วยที่ 1

คำถามท้ายหน่วยที่ 1 เรื่อง เป็นเทคโนโลยีหรือไม่   

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นเทคโนโลยี โดยให้เหตุผลประกอบและบอกประโยชน์ของสิ่งนั้น

อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.