แบบทดสอบออนไลน์

การสอบปลายภาค 1/2564

มี 2 วิชา คือ วิทยาการคำนวณ พื้นฐานและเพิ่มเติมการสอบแก้กลางภาค 1/2564

คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกเลือกสอบรายวิชาที่สอบไม่ผ่านได้เลยนะคะ

1.วิชา วิทยาการคำนวณ(พื้นฐาน) ว22103 ม.2  (ม.2/1 - 2/9)


2.วิชา วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม) ว20203 ม.2  (ม.2/2 - 2/9)