แบบทดสอบออนไลน์

การสอบแก้กลางภาค 1/2564

คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกเลือกสอบรายวิชาที่สอบไม่ผ่านได้เลยนะคะ

1.วิชา วิทยาการคำนวณ(พื้นฐาน) ว22103 ม.2 (ม.2/1 - 2/9)


2.วิชา วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม) ว20203 ม.2 (ม.2/2 - 2/9)


การทดสอบออนไลน์กลางภาค 1/2564

คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกเข้าสอบตามห้องของตัวเองนะคะ (วันที่ 25-29 ส.ค.2564)

1.วิชา วิทยาการคำนวณ(พื้นฐาน) ว22103 ม.2 (ม.2/1 - 2/9)


2.วิชา วิทยาการคำนวณ(เพิ่มเติม) ว20203 ม.2 (ม.2/2 - 2/9)