ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง : ให้ทำรายงานโดยการจดและวาดรูปเนื้อหาใส่กระดาษรายงานหรือ A4 ใส่สันปกรูด ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนมาส่งงานที่ห้องคอมพิวเตอร์  (ห้ามจดย่อ)

-->วิชา วิทยาการคำนวณ (พื้นฐาน) ว22103

-->วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม) ว20203

หมายเหตุ : ทำรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อยครบสมบูรณ์ถึงจะผ่านการแก้ 0