ม.2 ภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียน 2/2563

คำชี้แจง : 1.ให้ทำรายงานโดยการจด และวาดรูป ใส่กระดาษรายงาน  (ห้ามจดย่อ)

                       2.เขียนคำนำ สารบัญ (คำนำ สารบัญ ให้นักเรียนค้นหาวิธีการเขียนเองใน Google)

                       3.ใส่สันปกรูให้ตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนมาส่งงานที่ห้องคอมพิวเตอร์

-->วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี (พื้นฐาน) รหัสวิชา ว22104 ของ ม.2 ภาคเรียน 2/2563

**ทำรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อยครบสมบูรณ์ถึงจะผ่านการแก้ 0