การแก้ 0

การแก้ 0 ม.2 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง การแก้ 0

1.ให้นักเรียนจดเนื้อหาและวาดรูปด้วย ตามเนื้อหาวิชาที่ได้เกรด 0 ลิงค์เอกสารที่แนบอยู่ด้านล่าง

2. จดเนื้อหาและวาดรูปลงในกระดาษรายงาน ทำปกรายงานการแก้ 0 ให้เรียบร้อย

3.ทำคำนำ สารบัญให้เรียบร้อย

4.ใส่สันปกมาให้เรียบร้อยก่อนส่ง


-->เอกสารเนื้อหาที่ต้องจดแก้ 0 วิชา วิทยาการคำนวณ (พื้นฐาน) ว22103

-->เอกสารเนื้อหาที่ต้องจดแก้ 0 วิชา วิทยาการคำนวณ (เพิ่มเติม) ว20203

** หมายเหตุ : ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะผ่านการแก้ 0

การแก้ 0 ม.2 ปีการศึกษา 2563

(ม.3 ปัจจุบัน)

คำชี้แจง การแก้ 0

1.ให้นักเรียนจดเนื้อหาและวาดรูปด้วย ตามเนื้อหาวิชาที่ได้เกรด 0 ลิงค์เอกสารที่แนบอยู่ด้านล่าง

2. จดเนื้อหาและวาดรูปลงในกระดาษรายงาน ทำปกรายงานการแก้ 0 ให้เรียบร้อย

3.ทำคำนำ สารบัญให้เรียบร้อย

4.ใส่สันปกมาให้เรียบร้อยก่อนส่ง


-->เอกสารเนื้อหาที่ต้องจดแก้ 0 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 ของ ม.2

** หมายเหตุ : ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะผ่านการแก้ 0