การแก้ 0

     คลิกเลือก ภาคเรียน ปีการศึกษา ที่นักเรียนติด 0

-->ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ม.2 ปัจจุบัน)

-----------------------------------------------

-->ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ม.3 ปัจจุบัน)


-->ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ม.3 ปัจจุบัน)